Столичният общински съвет ще обсъди създаването на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералите извори в София

banyata-v-bankya
снимка: община Банкя

Да се създаде специализирана общинска структура за администриране на всички дейности, свързани с управлението, стопанисването и ползването на находищата на минерални води на територията на Столична община (СО), в т.ч. проучвателни, експлоатационни, урбанистични, инвестиционни, концесионни, правни и др. Това се предлага в доклад на общинските съветници от „Синя София“ Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров, който ще бъде обсъден на предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС), цитирано от БТА.

Устройството на общинската структура, състав и издръжка ще се определят след анализ на обхвата, съдържанието и развитието на дейностите, източниците на финансиране (самофинансиране) и връзките с други общински поделения и фирми, се допълва още в доклада. В екипа трябва да се подберат разнопрофилни специалисти с познания и възможности в областта на хидрогеологията, геотермията, топлотехниката, архитектурата, урбанистиката и мениджмънта.

Сред предложенията на общинските съветници, вносители на доклада, е Столична община да изиска от държавата да ѝ бъдат предоставени за управление и ползване находищата на минерални води в района, които не са узаконени или до момента не се използват. Също така да се извършат дейности по узаконяване на находищата и да се разработят конкретни мерки за разностранно оползотворяване на водите, както от СО, в т.ч. за безвъзмездно ползване от гражданите, така и чрез издаване на съответни разрешителни за водовземане на потенциални частни инвеститори. 

Да се формира Фонд за хидротермални проучвания и проекти на територията на СО с привличане на средства от частни, национални и чуждестранни източници и инвестиции, както и информационно осигуряване на дейността по минералните води, което да започне със събиране и компютърна адаптация на разпиляната по ведомства, библиотеки и технически архиви хидрогеоложка, сондажнотехническа, химико-физична, балнеоложка и друга информация и преминаване към компютърни информационни модели, отразяващи пространствени, количествени, качествени, експлоатационно-технически, екологични и други характеристики на находищата и действащите в тях вододобивни и наблюдателни сондажи. 

Минералните води на София и енергията от тях могат да задоволят средищата за балнеолечение и рехабилитация на социално значими заболявания и възможности за профилактика и активен отдих на здрави хора, се посочва в доклада. Също така целогодишни градски минерални плажове, както и крайпътни туристически заведения с хидротермални къпални съоръжения в предназначените места.

Друга възможност за захранване с минерална вода, която се посочва в доклада, е за предприятия на водоналивната (бутилиращата) промишленост и производство на минерални соли, луги и други натурални продукти с лечебно-профилактично и друго предназначение с води от посочените находища. Друг пример е използването на минералните води за геотермално отопление, кондициониране и горещо водоснабдяване на голяма част от бъдещите хидротермални центрове и заведения с използване на модерни и ефективни технологии за отопление, топлинна трансформация и извличане на топлина от нискотемпературни топлоносители.