Започва реконструкция на къщата на архитект Фингов

kashtata-na-fingov

Започва реконструкцията на къщата на архитект Фингов. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

За къщата на арх. Георги Фингов на ул. „Шипка“ N 38 са одобрени проекти за реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сградата и е съставен протокол за откриване на строителна площадка.

Проектът запазва изцяло оригиналното фасадно решение на сградата и автентичността на обемно-пространствената и планова структура в съответствие със статута й на недвижима културна ценност. 

Къщата на арх. Фингов, известна като „къщата с главата“ се
намира на улица „Шипка“ – основна за квартала, минаваща покрай
Университета и стигаща до Военното училище. Сградата е включена
в списъка за недвижими културни ценности в ДВ брой 40 от 1978г.
Категорията на обекта е „Местно значение”.
Плановата схема е вестибюлен тип. Разпределението е типично
за богато еднофамилно жилище. В партера са разположени
помещенията с представителни функции – кабинет, малък и голям
салон, трапезария и зимна градина към нея. Кухнята е със
самостоятелен вход, а сервирането е ставало през офис между
кухнята и трапезарията. Етажът е бил интимен за семейството – тук
са разположени спални и бани.
Сградата в първоначалният си вид е била с два жилищни етажа с голяма етажна височина, сутерен и тавански
подпокривен етаж. Връзката между нивата се осъществява посредством вътрешна стълба. Интериорът е бил решен в
духа на сецесиона.
Конструкцията на сградата е полумасивна – тухлени носещи
зидове и подова конструкция от стоманени профили с пълнеж от
стоманобетон.
Обемът на къщата е раздвижен, благодарение на плановата
схема с изявени характерни издатини. Покривната конструкция е
начупена, напомняща немска архитектура.
В архитектурното решение се чувства влияние на
неоромантизма, с детайли характерни за арх.Фингов.
Художественото въздействие идва от доброто пропорциониране
между плът и отвори и богатсвото на светлосянката. Фасадите са
изчистени, без щукатурна сецесионова украса, типична за архитектурата в периода в който е реализирана сградата.
Характерна е колоната с глава при главния вход, дело на скулптура Андрей Николов.
Около къщата е имало изградени значителен брой за времето си къщи, които са давали тогавашният облик на
района. По-голямата част от тези сгради вече са съборени.

Проектът за Реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сграда не предвижда промяна на съществуващите фасади. Запазва се членението на дограмата, като тя се подменя по съществуващ образец със съвременно техническо решение. Запазвайки обемно пространствената и планова структура на сградата се постига запазената автентичност на обекта и ще запази неговата архитектурно – градоустройствена и историческа ценност като паметник на културата.

В периода на експлоатация сградата е приемала различни функции. В сградата се е помещавала детска градина, администрацията
на НИПК (сега НИНКН). Жилищна функция е била запазена основно в подпокривното таванско ниво, преустроено без данни за
проектна документация. В близко време сградата е имала административна функция, като няма данни за промяна на
предназначението на сградата. Няма данни как различните функции са се отразили на интериорите в процеса на експлоатация.
Сградата е запазила представителното фасадно въздействие на екстериора, въпреки множеството преустройства и промени в
годините на експлоатация.
С проекта за реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сградата се предвижда обособяването на функция, с която ще може да се ползва като сграда тип „резиденция“ с жилищни и представителни функции. Условно трите съществуващи нива се обособяват като отделни функционални зони – на партера е представителната част на сградата с организиран дневен тракт, в сутерена са организиран стопански и помощни помещения с връзка към новопроектираният гараж, на второто ниво са представителни помещения, а на третото(подпокривно) ниво са организирани интимни семейни помещения.
Трите нива са взаимно свързани при организирани функционални
връзки съответстващи на желанието на собствениците. За нуждите
на съвременното обитаване осигурената вертикална комуникация в
сградата се осъществява посредством нова стълба и нов асансьор в
зоната на съществуващото стълбище (бивше „слугинско“)
стълбище. Новата стълба е решена в духа на сецесиона и времето в
което е строена сградата. Тя е с ясно изразено овално око, което свързва всички обслужвани нива. Пространството на
вертикалната комуникация е свързано с вестибюлната част на нивата и е част от общото функционално решение. С
предвидените остъклени отвори тя се възприема като част от
интериора и не е чужда за интериорното пространството и връзките
в него. Предвижда се настилката на стъпалата да е дървена.
Новата функционална схема се подчинява на стремежа в
максимално възможна степен да бъде съхранена автентичната
планова композиция на етажните разпределения, като е съобразена
със съществуващите помещения и специфичната конструкция.