Стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна

коронавирус-имунизация
Снимка: Pixabay

От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна. Кампанията се организира от регионалните здравни инспекции, а имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи.

Ето и пълната заповед на Министъра на Здравеопазването:

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.


Н А Р Е Ж Д А М:

 1. От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна.
 2. Имунизационната кампания да се организира на регионално ниво от регионалните здравни инспекции, като имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни
  инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, и от нарочно създадени за целта имунизационни
  мобилни екипи.
 3. При необходимост в имунизационните екипи да бъдат включени и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения.
 4. Имунизационната кампания да започне приоритетно с обхващане на лица от целевите групи, определени с фази I-V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
 5. Ваксините срещу COVID–19 се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в Кратката характеристика на продукта: при температурни режими от -20/-70оС (+10оС) за ваксините, създадени на база mRNA и от +2 до +80С за останалите ваксини.
 6. Ваксините срещу COVID–19 се доставят в многодозови флакони и се прилагат в доза и по схема, съгласно дозировката и начина на приложение, посочен в Кратката характеристика на продукта.
 7. Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание.
 8. Имунизацията срещу COVID-19 се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения
  преглед и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.
 9. Извършените имунизации срещу COVID-19 се вписват в документите и по реда, посочен в чл. 12, ал. 1 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и в електронен имунизационен регистър, създаден и поддържан като модул на
  Национална информационна система за борба с COVID-19.
 10. Достъпът до регистъра по т. 9 се осъществява посредством КЕП –
  квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в съответната регионална здравна инспекция и предварителна регистрация.
 11. За всяка извършена имунизация в регистъра по т. 9 се въвеждат следните данни:
  а) за имунизираното лице – собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), местоживеене (населено място, община и област);
  б) за ваксинацията – място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо);
  в) за лекаря, прилагащ ваксината – собствено, бащино и фамилно име и УИН.
 12. Областните управители и общинската администрация, вкл. и здравните медиатори, Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области да оказват съдействие за осъществяване на имунизационната кампания.
 13. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на Националния ваксинационен щаб, създаден с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
 14. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, които да уведомят лечебните заведения на територията на съответната област, на Националната здравноосигурителна каса, на областните управители, на кметовете на общините, на
  Българския лекарски съюз, на Министерство на вътрешните работи и Министерство наотбраната.

  Костадин Ангелов