Спират плановите прием и операции в София

antigenni-testove

Преустановява се плановия прием и плановите операции в София, съобщиха от Столичната РЗИ. Заповедта влиза в сила от 00 ч. на 12 януари, съобщиха от здравната инспекция. Със същата заповед се забраняват и свижданията в лечебните заведения на територията столицата. 

По този начин, от една страна, ще бъде облекчен натискът върху болниците, а от друга – ще се даде възможност ненатоварени отделения да бъдат преструктурирани в COVID-звена и медицински екипи да бъдат пренасочени за обслужване на пациенти с COVID-19.

Вижте пълната заповд на РЗИ – София:

На основание чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в и чл.
63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г.,
изменена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването,
Решение № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и във връзка с
писмо вх. № 03-1879\9/04.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и след
съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на София-град, предвид значителното
покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели,
Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
  София, считано от 12.01.2022 г., както следва:
  1.1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна
  дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните
  онкологични центрове на територията на София-град, с изключение на дейностите,
  свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на
  пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана
  репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по
  рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
  1.2. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения
  за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на
  пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при
  осъществяване на контролната им дейност.
 2. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
  бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията
  на София-град.
 3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична
  РЗИ.
 4. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична на община – за сведение,
  Директора на СЗОК – за сведение, на ръководителите на лечебните
  заведения за болнична помощ и ЦСМП на територията на София-град – за
  сведение и изпълнение.
 5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор
  дирекция „Медицински дейности“ в Столична РЗИ.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
  интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда
  на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като
  обжалването не спира изпълнението на заповедта.