Малкото езеро до с. Негован е обявено за защитена местност

ezero-do-negovan

Малкото езеро от югозападната страна на с. Негован, където започна засаждането на новата гора на София, е обявено за защитена местност. Това съобщиха от Столичната община.

По предложение на Столична община до МОСВ за обявяване на нова защитена местност „Малко Негованско езеро“, територията е обявена за защитена със заповед на министъра от 15 април 2022 г., на основание Закона за защитените територии. Целта е опазване на езерната екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни и животински видове.

В периода 2012 г. – 2015 г. Столична община изпълни на това място проект за възстановяване на приоритетни хабитати, тип „влажни зони“, и видове с европейско значение, по течението на р. Лесновска, в района на с. Негован.

Новосъздадените и съществуващите от преди местообитания в езерото продължават да са притегателно място за голям брой мигриращи и гнездящи птици, а създадените по проекта плитководия привличат за хранене редица водолюбиви видове.

Освен присъствие на богата и разнообразна защитена орнитофауна, в езерото са установени и популации на защитени, водни, растителни видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Характерни са множество защитени растителни и животински видове, като Бяла водна лилия, Четирилистно разковниче, Голяма бяла чапла, Малък воден бик, Малък корморан, Тръстиков блатар, Сива патица, Белобуза рибарка, Торбогнезден синигер и други.

Новата защитена местност е с площ 49, 916 декара и се намира в непосредствена близост до терена, предвиден за залесяване с дъбови дървета по инициативата на Столична община „Новата гора на София – 2“.