Върховният административен съд: Строителството на небостъргача „Златен век“ може да продължи

nebostargach-zlaten-vek

Две години след като беше спряно, строителството на небостъргача „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“ може да продължи. Това следва от окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), съобщава „Лекс“. С него се потвърждава отмяната на заповедта на шефа на строителния надзор, с която строителството беше спряно през април 2019 г.

Решението на ВАС слага точка на спора дали строителството на този небостъргач може да продължи (важно е да се уточни, че няма пречка то да бъде спряно на нови основания). Върховният съд подходи отговорно и стриктно към казуса и веднъж върна делото на първата инстанция, тъй като не беше разпределена правилно доказателствената тежест и не беше допусната втора експертиза.

Спорът между собственика на небостъргача фирма „Артекс“ и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) мина през четири съдебни инстанции. Още през юли 2019 г. съдия Мария Ситнилска от Административен съд София-град (АССГ) обяви, че заповедта на директора на ДНСК за спиране на строителството на „Златен век“ страда от сериозни пороци – при издаването ѝ е погазен принципът на истинност в административното производство, имало е само формално изясняване на фактите, а мерките в нея са несъразмерни (повече виж тук). След това ВАС обаче върна делото за ново разглеждане на друг състав на АССГ за събиране на доказателства с изрични указания (повече виж тук).

Така казусът отиде при съдия Галин Несторов от АССГ, който през ноември 2020 г. след три тройни съдебно-технически експертизи, достигна до същите изводи, като колегата си Ситнилска и обяви, че заповедта за спирането на строителството на „Златен век“ е незаконосъобразна.

Именно неговото решение (пълния му текст виж тук) потвърдиха днес върховните съдии. Най-общо следва да се припомни, че административното производство за спирането на строителството на „Златен век“ започва след като е издаден констативен протокол от ДНСК за отклонения от строителните книжа. На него „Артекс“ отговарят с възражение, че всички нарушения, установени от строителния надзор, вече са отстранени. След този отговор ДНСК не отива да провери дали това е така, а директно издава заповед за спиране на строителството, като приема, че това отстраняване на отклоненията е самоволно.

„Нарушена е в случая разпоредбата на чл. 35 от АПК, която предвижда, че индивидуален административен акт се издава, след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица. Същата е императивна и представлява гаранция за издаването на административен акт в съответствие с принципите на законност, истинност и съразмерност. Нарушението се изразява във формално изясняване на фактите и обстоятелствата по делото и формално обсъждане на възражението на заинтересованата страна“, заяви съдия Несторов. И подчерта, че е нарушено и изискването на АПК административният орган да провери и прецени всички събрани доказателства.

„Като не е преценил всички факти и доводи от съществено значение за случая, административният орган е допуснал нарушение на един от основополагащите принципи в правото и в частност в административното производство, въведен в чл. 7 от АПК, а именно принципа на истинност“, заключи на два пъти АССГ.

Освен това той подчерта, че никъде в закона не е налице забрана за отстраняване на несъответствия след издаване на констативен акт и преди заповед за спиране на строеж. И „Артекс“ напълно законно е отстранила несъответствията, като отклоненията са несъществени и не се изисква нито нов проект, нито ново разрешение за строеж.

АССГ установи, че в заповедта за спиране на строителството в разрез със закона е допуснато смесване на две отделни административни производства, касаещи два отделни строежа в два парцела. Изтъквани са и различни нормативни основания, които обаче имат различни последствия. И ако строеж с нарушения, спрян по реда на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ може да продължи след отстраняването им, то незаконен строеж, спрян по реда на чл. 224, ал. 5 от ЗУТ, задължително се премахва.

Що се отнася до един от основните въпроси, по които се спореше за „Златен век“ – докога е валидно разрешението му за строеж и двамата съдии от АССГ заявиха, че то е валидно до 2028 г.

С решението си от днес върховните съдии Севдалина Червенкова (председател на състава), Стефка Кемалова (докладчик) и Мартин Аврамов заявиха, че решението на АССГ е правилно, обосновано и без съществени процесуални нарушения.

„Съдът е събрал относимите за спора доказателства, спазвайки указанията на първата касационна инстанция, въз основа на което е извършил правилни фактически установявания и е достигнал до верния извод за материална незаконосъобразност на заповедта. Решението е и обосновано, тъй като въз основа на установените от съда факти, са възприети логични правни изводи, част от които настоящия състав споделя, като същите ще бъдат посочени по-долу“, пишат те.

Тримата върховни съдии обаче излагат някои коригиращи мотиви, като сочат, че съдия Несторов не е трябвало да коментира дали със заповедта за спиране на строителството е нарушен принципът за съразмерност, тъй като ВАС вече се e произнесъл, че това не е така. Те заявяват и че съжденията му дали издаденото разрешение за строеж е валидно също не е трябвало да намират място в решението му, защото този въпрос не е относим към спора.