Търсят генерален спонсор на „Арена София“

arena-sofia
Арена София Снимка ГБС

„Национална спортна база“ ЕАД отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, съобщават от дружеството. Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 21.11.2022 г.      

Оферти се подават в деловодството на „Националната спортна база” ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38. 

„Арена София“ има капацитет от 12 373 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има концерт капацитетът на „Арена София“ може да достигне до 15 000 зрители. Паркингът има места за 1200 автомобила, поради което при важни събития, на които се очаква голям зрителски интерес, трябва да бъде затваряна едната лента на бул. „Асен Йорданов“, където могат да паркират поне още 800 превозни средства. Залата има два пресцентъра, в които могат да работят 120 журналисти. Освен това разполага с тренировъчна зала, фитнес център и ресторант.

„Арена София“ е новото име на „Арена Армеец“

На сайта на „Национална спортна база“ ЕАД са публикувани и подробности:

П О К А Н А

за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”

 Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София /бивща МФСЗ „Арена Армец София”/, собственост на „Национална Спортна База” ЕАД”.

При изготвянето на офертата не се допуска представянето на опции и варианти.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 21.11.2022 г.    

Оферти се подават в деловодството на „Националната спортна база” ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38.

Неразделна част от настоящата покана са:

  1. Описателен документ – Приложение №П-1/1.

07.11.2022 г.

гр. София

Светослав Русинов

 /Изпълнителен директор на НСБ ЕАД/