Изграждат велосипедни и пешеходна алея по река Слатинска

ПРИЕ СЕ ПКТП НА ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДНА И ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ ПО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕКА СЛАТИНСКА

На 11.10.2023г., на заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав се прие подробен комуникационно-транспортeн план /ПКТП/ за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“, район „Слатина“, част от Зелен ринг София.

Съгласно решението на съвета представеният проект е необходимо да се допълни със следните материали:

· да се посочат пешеходните и велосипедни връзки между двата бряга на р. Слатинска,

· да се предложат връзки с бъдещия парк Гео Милев, който е одобрен по реда на чл. 16 от ЗУТ

· да се обвърже с бъдещата спортна зала в ж.к. Христо Смирненски

· да се дефинират подходящи места за велостоянки и велогардероби

· да се прецизира връзката с бъдещата метростанция след представяне на работен проекта за нея

Трасето на велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“ е Втори етап от Концепцията Зелен ринг София, целяща свързване на различни паркове и повишаване на достъпността между отделни жилищни квартали. Чрез нея ще се осигури удобна връзка с предвидената метростанция № 3 от продължението на Трети метродиаметър към кв. Слатина и проектната спортна зала в ж.к. Христо Смирненски.

По цялото си протежение трасето следва изградената корекция на река Слатинска. Дължината му е 1306 м. В по-голямата си част габарита му е 6.50 м, който включва двупосочна велоалея, пешеходна алея и разделителна ивица между тях. По този начин се осигурява безопасността на движение и минимизира конфликта между пешеходец и велосипедист.

При преминаване през парк „Слатинска река“ пешеходната алея преминава по съществуваща алея на парка. Велосипедната алея в този участък преминава, така че минимално да засегне съществуващата дървесна растителност. В парка е предвидено изграждането на две тераси над реката.

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2F03_Velo_slatinska_PKTP.jpg

Велоалея

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2F01_Velo_slatinska..jpg