Фотоконкурс

No photo has been submitted for the contest. Be the first!

Правила за участие

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФОТОКОНКУРС „София - Хора и улици" на сайта MySofia.bg

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса.

2. В Конкурса могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на MySofia.bg, представители на журито на Конкурса, както и семействата им.

3. Всички лица, желаещи да участват в конкурса, следва да публикуват своите фотографии на сайта  https://mysofia.bg/photocompetition/ в периода 09.07. 2018 г. – 15.09. 2018 г. В периода 15.09. 2018 г. – 30.09.2018 г. ще бъдат определени призьорите и победителят в Конкурса.

4. Всички представени за участие в конкурса фотографии трябва да бъдат авторски произведения, съобразени със следните изисквания:

4.1. на фотографията трябва да е изобразен обект в или изглед от/на град София, заснет в периода 09.07.2018 - 15.09 2018 година

4.2. допустимо е засилване на контраста на цветовете и изрязване на части от фотографиите. Всякакви други промени на оригиналните фотографии са забранени и водят до дисквалифицирането им в надпреварата за получаване на награда;

4.3. фотографиите трябва да са в дигитален формат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци;

4.4. фотографии, изпратени на хартиен носител, няма да се приемат за участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител фотографии;

45. фотографиите трябва да се изпратят от техния автор - участник в конкурса, т.е. автор и участник в конкурса трябва да са едно и също лице. Не се допуска публикуването на фотографии, създадени в съавторство, на фотографии, авторските права върху които не са притежание на участника, както и на фотографии, авторските права на които принадлежат на участника, но са били прехвърлени от участника на трето лице. Нарушаване от участника на разпоредбите на предходното изречение води автоматично до дисквалифицирането на фотографиите в надпреварата за получаване на награда;

5. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от 3 (три) фотографии.

6. Организаторите си запазват правото да подложат на анализ оригиналните фотографии/ изходните материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, се дисквалифицира от Конкурса.

АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

7. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, декларира и гарантира че:

7.1. предоставените за участие фотографии са авторско произведение;

7.2. представените фотографии са създадени единствено от автора - участник в Конкурса, а не в съавторство;

7.3. предоставянето на фотографиите не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и да е права, права на собственост, претенции или права на участие в Конкурса във връзка с тези фотографии;

7.4. фотографиите не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

8. В случай че фотографиите съдържат обекти или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни, и/или в случай че на фотографиите се появяват лица, чието лично съгласие за публикуване или съгласието на родителя/настойника, ако се касае за непълнолетни лица, трябва да бъде получено, участникът се задължава сам да осигури получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на фотографиите, както и при необходимост да представи пред Организаторите писменото разрешение и съгласие на същите лица.

9. Организаторът на Конкурса не придобива никакви права върху публикуваните от участниците фотографии и няма право да използва същите по какъвто и да е друг начин, освен по начина и в сроковете, изрично упоменати в член 10 по-долу.

10. В срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на публикуването от всеки участник на фотографиите на интернет сайта https://mysofia.bg , организаторът на Конкурса има правото безвъзмездно да използва фотографиите за:

10.1. Публукването им в сайта mysofia.bg, както и във Фейсбук страницата facebook.com/mysofia1, както и за реклама на предстоящи фотоконкурси.

11. При всяко разрешено съгласно разпоредбите на предходния член ползване на фотографиите от Организатора, последният се задължава надлежно да посочва (изписва) името на автора на съответната/ите фотография/и.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ И ПОБЕДИТЕЛЯ

12. Конкурсът включва 2 (два) кръга,

12.1 В първия кръг  фотографиите се оценяват от ползвателите на сайта mysofia.bg

12.2 Във втория кръг десетте фотографиите с най-много гласове, се разглеждат от жури, което ще избере трите призови места.

13. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителят в Конкурса и заелите места в призовата тройка участници ще бъдат известени като имената на победителя и на призьорите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: https://mysofia.bg най-късно до 30 септември 2018 г.

НАГРАДИ

14. Участниците в Конкурса, определени според оценките на Журито за заели първите 3 (три) места, ще имат шанса за четиричасова фоторазходка с фотограф на MySofia.bg и уникална брандирана тениска.

15. В случай че поради причини, за които отговарят, победителите и/или призьорите не получат наградите си на датите, в часовете и на определените место, посочени от Организаторите в изпратените по електронната поща уведомителни писма, то победителите и/или призорите се лишават от наградата и нито парични средства в брой, нито непарична награда се предоставят от Организатора и/или Партньора и/или трети лица вместо съответната анулирана награда. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил награда участник, ако последният е предоставил невалидни данни за контакт.

ЛИЧНИ ДАННИ

16. Регистрирайки се за участие в Конкурса, всеки участник се задължава да посочи валиден свой имейл адрес и телефон за контакт като необходимо условие за участие и получаване на награда и дава съгласието си да бъде информиран на този имейл и на този телефон, в случай че бъде определен за победител в конкурса.

17. Личните данни, получени от Организатора при регистрацията на участниците в Конкурса, ще бъдат третирани като конфиденциална информация и съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Правата на участниците в Конкурса са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на правото на достъп до данните, правото за намеса в данните и правото на възражение и отказ от обработване на данните.

 

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

18. С участието си в Конкурса участниците:

18.1. се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност www.MySofia.bg и техните партньори, свързани лица, агенти и техните служители и представители във връзка с каквито и да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в Конкурса и/или други дейности, свързани с Конкурса, включително пътуване, и приемането и използването, злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила;

18.2. декларират, че Организаторите не отговарят и не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти и/или забавяне при функционирането или предаването от участника на фотографските материали, както и в случай на повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран достъп до снимките, предоставени за участие в Конкурса, или изменение на данните за регистрация, представени за участие;

18.3. се съгласяват, че Организаторите не носят отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с технически повреди на която и да било телефонна мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, неполучаване на каквито и да било материали за участие поради технически проблеми или поради прекъсване на интернет трафика или поради проблеми с който и да е уебсайт, или поради каквато и да е комбинация от предходните, включително каквато и да повреда или щета, засегнала компютрите на участниците или компютрите на които и да било други лица, имащи връзка с или в резултат на участието, качването (ъплоуд) или свалянето (даунлоуд) на каквито и да са материали, имащи отношение към Конкурса.

18.4. се съгласяват, че представените за участие материали ще се дисквалифицират, ако Организаторите по своя преценка установят, че една или повече от една от фотографиите не е/ не са оригинал, и/или че предоставените материали не подлежат на участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното снимане е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба;

18.5. се съгласяват, че настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградените в Конкурса и че решенията на Журито са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса;

18.6. се съгласяват, че Организаторите си запазват правото да проверят валидността и автентичността на всички материали, представени за участие, и да дисквалифицират материал, който не е съобразен с настоящите правила и тематиката на конкурса.

18.7. се съгласяват, че неприлагането от страна на Организаторите на техните права на който и да е етап от Конкурса не съставлява отказ от тези права.

19. В случай, че Конкурсът не се проведе в резултат на настъпването на форс мажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и/или технически проблем, причинен от компютърен вирус, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, както и поради злонамерена промяна на програмни средства или документи, неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, извън контрола на Организаторите, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да дисквалифицират лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, ако същото/ите е/са участник/ци в Конкурса, и/или да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят провеждането на Конкурса. Ако Организаторите отменят или прекратят Конкурса, същите нямат никакви права върху представените фотографски материали.