Зеленият сертификат отпада изцяло от понеделник

Считано от 21 март, понеделник, отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента, съобщиха от Минитерство на здравеопазването.

От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия:

– въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

– създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.

Вижте пълния текст на заповедта:

З А П О В Е Д
17.3.2022 г.
X РД-01-138/ 17.03.2022

за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-
991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от
22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г.
На основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Решение № 826 на Министерския
съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет
от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение
№ 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от
28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение
от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. В Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от
02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г.,
Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г. се правят
следните изменения:

 1. В т. I:
  а) точки 1-14 се отменят;
  б) точка 17 се изменя така:
  „17. Присъствено обучение във висшите училища се провежда при следните
  условия:
  а) въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно
  провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както
  и смесване на групи;
  б) създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на
  помещенията;
  в) извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията,
  хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.”.
  в) точка 26 се отменя;
  г) в т. 28 думите „на открито” се заличават;
  д) точки 31-34 се отменят.
 2. Точка II се отменя.
 3. В т. III думите „или се извършват по реда на т. I, 32-34” се заличават.
 4. Точка VII се отменя.
  II. Заповедта влиза в сила от 21.03.2022 г.
  III. Считано от 29.03.2022 г. се отменят т. I, 18-21, 23 и 24.
  IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
  здравеопазването.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
  страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд
  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.