Затварят коледните базари при неспазване на COVID мерките (ЗАПОВЕД)

немски-коледен-базар

Коледните базари в София ще бъдат затваряни при неспазване на мерките срещу коронавируса. Това става ясно от заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. 

В края на миналата седмица от общината обявиха как ще работят базарите по време на пандемия. Сред мерките, които кметството въвежда са забрана за разполагане на маси и консумация, използването на сцени за културни мероприятия, като по този начин ще се ограничи струпването на хора.

На коледните базари ще бъде въведено еднопосочно движение, а организаторите ще трябва да осигурят 1.5 м дистанция между хората.

З А П О В Е Д
№ СОА20-РД09-3335/23.11.2020 г.


гр. София
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във вр. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 13 и т. III от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването,
във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична
обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г.,
Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., с оглед редуциране на риска от разпространение на опасността от инфектиране с
COVID-19, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на
разпространение на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Забранява се разполагането на маси и консумацията на място на откритите коледни базари на територията на Столична община.
 2. Забранява се използването на сцени за културни събития, които могат да позволят събирането и струпването на хора.
 3. Да се организира и въведе еднопосочно движение в рамките на съответния коледен базар с точно обозначаване на вход-изход, осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите при
  спазване на противоепидемичните мерки и въведените ограничения със заповед на министъра на
  здравеопазването.
 4. При установяване от контролните органи на неспазване на мерките въведени с настоящата заповед или със заповед на министъра на здравеопазването съответния базар подлежи на затваряне.
  Чрез АИССО заповедта да се насочи на зам.-кмета в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, на зам.-кмета в направление „Финанси и здравеопазване“ и директора на
  дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – за сведение, изпълнение и оперативен контрол, на зам.- кмета в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ – за публикуване на Електронния портал на Столична община в рубрика „COVID-19”.
  Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на директора на Столичния инспекторат и директора на Столична дирекция на вътрешните работи – за сведение, изпълнение и
  осъществяване на контрол.

 5. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА :
  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/