Забраняват хипермаркети и заведения с шум и жива музика в жилищни сгради

restaurant
Снимка: Pixabay

В жилищни сгради няма да може да има каквито и да е хипермаркети, шумни кръчми, заведения с жива музика. Такава забрана ще стане факт след приемането на Наредбата за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, чийто проект бе пуснат в петък за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации strategy.bg, написа Segabg.

В мотивите към бъдещия нормативен акт се посочва, че през последните няколко години са направени множество промени, включително и в закони, свързани с оценка на здравния риск и спазване на здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, както и с опазване на околната среда.

„Въпреки направените промени в законодателството, в Министерство на здравеопазването през годините продължиха да постъпват жалби и сигнали от граждани, инициативни комитети и други. в които се изразява безпокойство от вредно въздействие върху здравето на населението при реализиране на различни инвестиционни предложения в урбанизирани територии, независимо, че са преминали процедурите по Закона за опазване на околната среда“, пишат авторите на проекта за наредба. Те посочват, че МЗ е извършило „обобщение и анализ на постъпилите предложения, и идентифицира обществена необходимост, и правна възможност за издаването на нормативен акт, който да способства за осигуряване на по-добро качество на жизнената среда“.

С нормативния акт се определят обектите, зоните и териториите, които подлежат на здравна защита. Сред изредените са  зони и територии, предназначени за жилищно строителство, и зони със смесено предназначение; места, паркове и градини за отдих, вилни зони, курортни зони и зони и територии за отдих, жилищните сгради и сградите със смесено предназначение с жилищни помещения. Пак тук са включени обектите с обществено предназначение като детски, учебни и лечебни заведения, водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, обекти за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и други.

В бъдещата наредба изрично се посочва, че на практика не се разрешава в жилищни и в нежилищни сгради, които обаче се намират в жилищни зони, да се извършват производствени и обслужващи дейности, при които се отделят прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени вредности.

Специално място е отделено на това какво всъщност може да се открива, разкрива и поставя като обекти, съоръжения и дейности в жилищни сгради. Посочено е например, че може да има магазини за търговия с храни, но веднага след това изрично са изключени хипермаркети. Разрешени са и заведения за обществено хранене. Веднага след това обаче е посочено, че това става само при нормирано работно време. Изрично са изключени обаче заведения, при които има участие на музикални състави „и/или използването на електроакустични звукоизточници, генериращи еквивалентни нива на проникващ шум над допустимите норми“.

Сред разрешените обекти са работилници за битови услуги до 2 работни места. Като примери са дадени шивашки, плетачни, обущарски, за тапицерия и ремонт на мебели без машинна обработка, за поправка на електрически уреди,  за експресно парно гладене, за ремонт на велосипеди, за предпечатна подготовка. Разрешени са и приемателни пунктове за химическо чистене, фотоателиета, копирни центрове (ксероксни услуги), бижутерски и часовникарски ателиета, магазини за нехранителни стоки.

Сред позволените са и малки работилници за макаронени, захарни и сладкарски изделия (до 4 работни места, с нормирано работно време на дневни смени), творчески ателиета, салони/центрове за красота, бръснаро-фризьорски и козметични услуги при недопускане на вредности в жилищната среда.
Бъдещата изцяло нова наредба е аргументирана и с това, че „много граждани, граждански обединения и инициативни комитети, както и народни представители от различни парламентарни групи, отчитайки нуждата от допълнително регламентиране при устройственото планиране на урбанизираните територии, настояват да бъдат регламентирани здравни изисквания към урбанизираните територии, с цел ефективна защита на здравето от въздействието на обекти, източници на вредности в околната и жизнената среда“.