Връщат маските на закрито в София от четвъртък

maski-v-gradski-transport

На територията на София се въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса. Заповедта на Столичната РЗИ влиза в сила от 4 август и е с продължителност 30 дни.

– Носенето на предпазна маска вече става задължително и в търговски обекти, железопътни гари, автогари, летище София, административни учреждения;

– Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, да спазват физическа дистанция от 1,5 м.;

– Всички работодатели и органи по назначаване трябва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения;

– Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца склинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести;

– Ограничаване на свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни;

В заповедта на РЗИ има изключения. Маските не са задължителни за деца до 6 г. възраст, за персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения, за спортуващите на закрито.

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 отАдминистративнопроцесуалния кодекс, във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативенплан за справяне с пандемията от COVID

Вижте цялата заповед:

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 отАдминистративнопроцесуалния кодекс, във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативенплан за справяне с пандемията от COVID19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от14.07.2022 г.

и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

 I.

Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област София

градза 30 (тридесет) дни, считано от 04.08.2022 г., както следва:

1.

Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданитеи/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики,специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услугиот резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които сеобслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства заобществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили имаршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции,

са длъжни даимат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2.

Изключение от задължението по т. 1 се допуска за:

а) деца до 6 годишна възраст;

б)

персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124от Закона за туризма, игралните зали и казината.

в) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

г)

участниците в конгресно

конферентни мероприятия

,

брифинги, пресконференции исеминари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическадистанция от 1,5 м.

от останалите участници;

д) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическадистанция от 1,5 м. от останалите участници;

е) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по

малко от 1,5метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допускаобслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради отстъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

3.

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират

наоткрити обществени места, на които има струпване на хора

да спазват физическа дистанция от1,5 м.

4.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на

противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовнo проветряване и дезинфекция;

б)

недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторниболести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено

дишане

и

други);

в)

инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;

г)

създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най

малко от 1,5 м., а при невъзможност – 

носене на защитна маска за лице;

5.

При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да

създаватвъзможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от

 разстояние) илиустановят работно време с променливи граници или работа на смени, в

т.ч. ограничаване нанесъществени контакти на работните места.

6.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват

обекти собществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят

услуги награжданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо

от техния характер,освен мерките по т. 4 – 

 5

, прилагат и следните противоепидемични

мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява

спазването на дистанция

най

малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в

помещенията иприлежащите към тях площи на открито;

б) поставят на видно място информационни табели или информират по друг

начинпотребителите на услуги

за задължението за спазване на физическа дистанция

и носене назащитни маски на лицето при посещението на

съответния обект.

7.

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да

използватсредствата на информационните и комуникационните технологии и при

възможност дапредоставят съответните услуги в електронна среда.

8.

Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане

на деца склинични симптоми за COVID

19, както и за други остри заразни болести.

9.

Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за

предоставяне насоциални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и

възрастни за наличие напотребители и персонал с клинични симптоми за COVID

19 и

отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично

оздравяване.

10.

Ограничаване на свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в

хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни

по преценка налекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с

COVID-19.

11.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива засоциални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лицапо изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведенитепротивоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция

1,5 м. и носене на защитнамаска за лице.

12.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитиетона епидемичната ситуация на територията на област София

град.

II.

Заповед № РД

-01-

226/18.07.2022 г. изменена и допълнена със Заповед № РД

-01-226\

1/22.07.2022 г. на директора на Столична РЗИ се отменя

.

III.

Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на вътрешните работи, на областния управител на област София

град – 

за създаване на необходиматаорганизация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на областСофия

град.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернетстраницата на Столична РЗИ пред Административен съд София

град по реда на АПК.Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спираизпълнението на заповедта.

02.08.2022 г.

X

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВДиректор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev