Въвеждат единни правила за безопасност в туристическите обекти през летен сезон 2021

beach-umbrellas-sunny-beach-bulgaria

Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти  по повод предстоящия летен сезон 2021 г. Целта е всички туристически места да въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация.

Мерките за летния туристически сезон 2021 са съобразени с противоепидемичните мерки, в т.ч. и временните противоепидемични мерки, по заповедите на министъра на здравеопазването и са задължителни за прилагане от всички лица извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти.

През летния туристически сезон 2021 се спазват и Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи  към тях или самостоятелни в условията на COVID-19, на Министерство на туризма, които са съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за превенция и контрол на заразите и Съобщение на Комисията COVID-19.

Мерките е задължително да се спазват при провеждането на всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм.

Пакетът е съгласуван с Министерството на здравеопазването и е публикуван на сайта на Министерството на туризма. При необходимост мерките ще бъдат променяни или допълвани в зависимост от епидемичната обстановка.

Мерките обхващат дейността на местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи  към тях или самостоятелни, както и процедурите в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в място за настаняване и редът за трансфер на туристи и  при организирани туристически пакети с  автобусен превоз. Правилата регулират и ползването на охраняеми морски плажове, където трябва да бъде спазвана физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните плажуващи. В свободните плажни зони на всеки 20 кв. м се допуска разполагането на 2 лица или до броя на членовете на едно семейство. Един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство. При платените зони на всеки 20 кв. м се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през минимум 8 м, като на един чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство.

Изготвените от нас правила влизат от 1 май, като дотогава туристическият бизнес трябва да въведе всички тези новости, заяви вицепремиерът Марияна Николова. Съвместно с Министерството на здравеопазването сме подали и планираме приоритетно ваксиниране на всички заети в сектора, допълни тя. По думите ѝ към момента от приблизително 150 хил. работещи в сектор туризъм – 82 хил. са заявили, че желаят да бъдат ваксинирани.

Вижте пълният пакет мерки за летния туристичестки сезон:

МЕРКИ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2021
МОТО: „БЪЛГАРИЯ –
ВАШЕТО БЕЗОПАСНО ЛЯТО
2021!“
България е туристическа дестинация
с Печат за безопасност и хигиена
(Safe Travels Stamp)
от Световния съвет за пътувания и
туризъм

УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА
ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И
ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА
ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ


 Правилата за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията
за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи към тях или самостоятелни, в
условията на COVID-19 са съобразени с указанията и препоръките на
Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за превенция и
контрол на заразите и Съобщение на Комисията COVID-19.
 Правилата за летния туристически сезон 2021 са съобразени с
противоепидемичните мерки (в т.ч. и временните противоепидемични мерки)
по заповедите на министъра на здравеопазването и са задължителни за
прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически, и
юридически лица, които са собственици и управляват обекти с обществено
предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или
други обекти.
 Мерките се спазват при провеждането на всички видове туризъм: морски,
планински, културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), селски,
винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен,
голф и друг туризъм.


МЕРКИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТЯХ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНИ


 Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в които се
обслужват или имат достъп гражданите, са длъжни да имат поставена защитна
маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва
съгласно препоръките в Приложение № 3 от Указанията на Министерството на
туризма, съобразени със заповедта на министъра на здравеопазването.
 При пристигане на туристите се регулира и контролира потокът от гости в
обекта, като не се допуска струпване на посетители в една зона, и спазване на
изискването за физическо дистанциране от 1.5 м.
 На видно място, пред входа на обекта и на рецепция, са поставени
информационни табели (или по друг начин) за максималния брой гости, които
могат едновременно да отседнат в дадена част от обекта, хигиена на ръцете,
както и за спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м.
 Препоръчваме да не се допуска повече от 1 гост на 3 кв. м в зависимост от
квадратурата на приемната зона и рецепция, с изключение на членовете на едно
семейство.


ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА
ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ


 При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, същият се изолира в
предварително подготвена стая. Обектът не се карантинира, спазват се
конкретните разпореждания на министъра на здравеопазването и препоръките
на съответната регионална здравна инспекция, която може да въведе
допълнителни мерки, ограничения и забрани в зависимост от епидемичната
ситуация в обекта впоследствие.
 Конкретните стъпки, които в такъв случай трябва да следва хотелиерът,
задължително ще се прецизират на място от здравните власти съобразно
индивидуалния казус.

ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА
ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ


Предприемат се следните действия:
 Снабдете госта със защитна маска за еднократна или многократна употреба,
отделете го от останалите туристи и осигурете възможност да бъде прегледан
от лекар в предварително обособена от Вас стая. Предложете му дезинфектант
за ръце за извършване на хигиена на ръцете;
 Определете едно лице, а не различни служители, да се грижи за госта (при
необходимост), който е заболял, до пристигането на медицинските работници;
 Определеното лице следва да приложи стандартни предпазни мерки,
включващи хигиена на ръцете и употреба на лични предпазни средства (маска
за лице за еднократна или многократна употреба и ръкавици).


ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА
ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ


Предприемат се следните действия:
 Стриктно спазвайте инструкциите и препоръките на лекаря в обекта или на
здравните работници на лечебното заведение, с което обектът има сключен
договор за обслужване, РЗИ или Центъра за спешна медицинска помощ.
 Семейните хотели и къщите за гости нямат задължение да имат сключен
договор за обслужване с лечебно заведение. Те стриктно спазват инструкциите
на Центъра за спешна медицинска помощ по отношение на болния и
препоръките на здравните инспектори на РЗИ по отношение на контактните и
противоепидемичните мерки.
 След изолиране/транспортиране на госта се извършва почистване и
дезинфекция на местата, в които той е пребивавал. Редът при трансфер на туристи и организирани туристически пакети с
автобусен превоз се определя от съответния превозвач при спазване на
противоепидемичните мерки.
 Трансферът на туристите при възможност се осъществява с отворени
прозорци за проветряване на въздуха.
 В превозното средство се поставят стикери за спазване на
противоепидемичните мерки.
 ВАЖНО: В планинските курорти, където работят кабинковите въжени
линии, седалковите лифтове и др., се спазват Указанията на Министерството
на туризма за прилагане на противоепидемичните мерки в зимните курорти
през зимен сезон 2020/2021.


ПРЕПОРЪКИ КЪМ ТУРИСТИТЕ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ


 Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м от всеки, който не е член на Вашето
семейство;
 Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 Изпълнявайте указанията на персонала;
 Имайте предвид, че може да Ви бъде измерена температурата при влизане в
обекта;
 Носете правилно защитна маска за лице на всички обозначени за това места;
 Задължително носете маска навсякъде в закритите помещения (фоайета,
коридори, стълбища, асансьори, лоби и т.н.). Изключение се прави само по
време на консумация на храни и напитки;
 Ако не разполагате с маска за лице, обърнете се към персонала, за да
получите безплатна такава;
 При всяка възможност плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен
начин;
 Мийте ръцете си често със сапун и вода и особено след контакт или допир до
повърхности или предмети, които може да са пипани от друг;
 Използвайте дезинфектант за ръце;
 Използвайте предимно лични предпазни средства за
еднократна употреба.


ПРЕПОРЪКИ КЪМ ТУРИСТИТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ


 Преди да посетите мястото за хранене, задължително измийте ръцете си със
сапун и топла вода или използвайте дезинфектант;
 Носете защитна маска на лицето до момента на сядане на масата, както и
след ставане от нея;
 Ако не разполагате с подходяща маска или сте загубили своята, обърнете се
към персонала, за да получите безплатна такава;
 Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м от всеки, който не е член на Вашето
семейство;
 Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 Изпълнявайте нарежданията на персонала;
 При всяка възможност плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен
начин;
 Използвайте предимно лични предпазни средства за еднократна употреба.


ПРЕПОРЪКИ КЪМ ТУРИСТИТЕ В БАЛНЕО, СПА, УЕЛНЕС И
ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ, БАСЕЙНИТЕ И ПЛАЖОВЕТЕ

 Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 Изпълнявайте указанията на персонала;
 При всяка възможност плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен начин;
Обекти на закрито
 Спазвайте дистанция от минимум 2 м;
 Преди да използвате уредите, дезинфекцирайте ръцете си;
Обекти на открито
 Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м от всеки, който не е член на Вашето
семейство;
 Ако ползвате зона за свободно разполагане на плажни принадлежности,
съблюдавайте определеното от здравните власти минимално разстояние между
Вас и плажуващите около Вас. Допуска се поставянето на 1 брой чадър на всеки
20 кв. м, т.е. през минимум 8 м;
 В платените плажни зони 1 чадър е допустимо да се ползва
от 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство.


МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ
ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2021
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОХРАНЯЕМИТЕ
МОРСКИ ПЛАЖОВЕ

Свободни зони
 Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните
плажуващи;
 Поставяне на видно място на информационни табели за задължението за
спазване на физическа дистанция и за извършване на хигиена:
• На всеки 20 кв. м се допуска разполагането на 2 лица или до броя на
членовете на 1 семейство;
• Един (1) чадър е допустимо да се ползва от до 2-ма души или до броя
на членовете на 1 семейство.
Санитарно-хигиенно поддържане
 Да се поставят информационни табели с всички предпазни мерки и забрани
на подходящи места на български и най-малко на един чужд език.


МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ
ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2021
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОХРАНЯЕМИТЕ
МОРСКИ ПЛАЖОВЕ


Платени зони
 Спазване на физическа дистанция от поне 1.5 м между отделните
плажуващи;
 Поставяне на видно място на информационни табели за задължението за
спазване на физическа дистанция и за извършване на хигиена;
• На всеки 20 кв. м се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през
минимум 8 м;
• Един (1) чадър е допустимо да се ползва от до 2-ма души или до броя
на членовете на 1 семейство;
 Да се осигури възможност за картово плащане чрез терминално устройство
ПОС или онлайн заплащане;
 Предоставените срещу заплащане плажни принадлежности да позволяват
влажно почистване и дезинфекция;
 Обслужващите лицата да бъдат осигурени с дезинфектант за
ръце, когато обслужват директно клиенти.


МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ
ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2021
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОХРАНЯЕМИТЕ
МОРСКИ ПЛАЖОВЕ


Принадлежности и съоръжения за водни спортове, спорт и игра:
 Създаване на организация за физическа дистанция;
 Да се осигури възможност за картово плащане чрез терминално устройство
ПОС или онлайн заплащане;
 Повърхностите и съоръженията, които влизат в контакт с кожата и
лигавиците, да се почистват и дезинфекцират след всяко ползване;
 Обслужващите лицата да бъдат осигурени с дезинфектант за ръце, когато
обслужват директно клиенти;
Тоалетни, душове и съблекални:
 В тоалетните задължително да има препарат за измиване и дезинфектант за
ръце;
 Да се избягва струпване на хора и да се спазва дистанция – 1.5 метра;
 Провеждане на дезинфекция с повишена кратност на подове
и повърхности в санитарните възли, на душове и на съблекалните.