Васил Терзиев обяви Центъра за градска мобилност за черна кутия

поставяне-на-скоба

Кметът на Столична община Васил Терзиев обяви Центъра за градска мобилност за черна кутия. Това написа той във Фейсбук профила си след доклада от вътрешния одит на Център за градска мобилност (ЦГМ).

Ето какво написа Васил Терзиев:

Публикуваме доклада от вътрешния одит на ЦГМ, за който получаваме множество въпроси.

Ние също имаме множество въпроси. Някои от тях – реторични.

Имаме и призив – всички дружества, на които СОС е принципал да преминат в режим на пълна прозрачност.

Този доклад отваря разговора за управлението на 2 милиардна икономика в София, колкото са оборотите на дружествата.

Какъв е случаят?

СО има сключен договор с ЦГМ, благодарение на който дружеството съществува. Ако няма договор със СО, това дружество не би могло да се издържа самостоятелно. СОС обаче е принципал, което означава, че е негов собственик и има правото и задължението да контролира дейността му.

От състоянието на ЦГМ зависят 0.5 млрд. лв. на софиянци и целият столичен транспорт (освен метрото, чиято дейност следва да е предмет на отделен анализ).

Около 135 млн. лв. са натрупани и осчетоводени като вземания за комисиони на ЦГМ към Столична община по баланса на ЦГМ. Тези вземания обаче не са документирани надлежно съгласно българското данъчно и счетоводно законодателство, което на свой ред затруднява законосъобразното им изплащане от СО. Отписването или иначе казано счетоводното отразяване на тези вземания като несъбираеми по баланса на ЦГМ сериозно би разклатило финансовото състояние на последното с голяма вероятност то да изпълни условията на ТЗ за подаване на молба за несъстоятелност. Защо неглижирането на проблема е продължило толкова дълго и от двете страни е въпрос, на който трябва да отговори ръководството на ЦГМ през годините и ресорния заместник кмет на СО за съответния период.

По договора със СО ЦГМ не изпълнява точно и пълно задълженията си за отчетност и прозрачност спрямо СО, а самите задължения могат да бъдат чувствително доразвити и прецизирани. Не са предоставяни – регулярно или изобщо – месечни и тримесечни отчети за изпълнение на дейностите по договора със СО. Ако направление Транспорт разполага с такава информация , то ще може да следи отблизо ресурсната обезпеченост на сектора и да прави стратегии за неговото финансиране и управление. Неизпълнението на тези задължения затруднява или прави невъзможна своевременната реакция в случай на възникнали съществени проблеми по обезпечаването на столичния транспорт.

Докладът нееднократно изтъква липсата на ясни стандарти, правила и критерии, разписани във вътрешните документи на ЦГМ и установени в договорната рамка със СО като причина и възможност за слаба фискална дисциплина, непрозрачност и допускане на документални несъответствия и непроследимост на разходваните средства. Напомняме, че упражняването на контрол и натиск за въвеждане на такива ясни правила и стандарти винаги е било в правомощията на СОС като собственик на ЦГМ.

Въпросите:

➡️ Как се позволява с общи усилия от управляващи, едно дружество да се превърне в черна кутия?

➡️ Как е възможно да се позволява на дружество с принципал СОС да получава на един лист хартия икономическата рамка, която се предполага да информира за решения за милиони, определящи състоянието и функционирането на софийския транспорт?

➡️ Как очакваме София да се развива, транспортът на София да се развива, ако ние нямаме данни накъде вървим?

➡️ Какво прави надзорният съвет на ЦГМ, който се предполага да защитава интересите на софиянци в дружеството?

Конструктивният прочит на ситуацията е, че СОС и мнозинствата в него има какво да направят, за да може тези общински дружества да носят принос за града, а не липси.

Много от мандатите на управителните органи на общинските дружества особено в сектор Транспорт са изтекли и крайно време да бъдат променени.