Въпреки протестите – „Топлофикация“ обяви търг за изграждането на инсталация за горене на отпадъци

тец-софия-инсинератор-отпадъци

„Топлофикация – София“ АД обяви търг за изграждането на инсталация за горене на отпадъци на площадката на ТЕЦ „Сфия“ зад Централна гара.

Проектът е с прогнозна стойност 292 201 002 лв. без ДДС (350 млн. лв. с ДДС), а според документацията проектът трябва да бъде завършен през 2023 г. 

Търгът, обявен от „Топлофикация“ е за:

  • проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/ доставка/ монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, 
  • отстраняване на дефекти при работата на инсталацията в срока за съобщаване на дефекти, който е 2 години и започва да тече от издаването на сертификат за приемането на обекта;
  • подпомагане на Възложителя при експлоатацията и поддръжката на инсталацията и oбучение на персонала за период от 3 години, който тече от издаването на сертификат за приемането на обекта, както е описано в приложените спецификации. 

Преди започване на строителството изпълнителят трябва да премахне от площадката недовършен строителен обект – недостроен комин (с височина 69 метра) и колони за неизградена сграда на водогрейни котли, става ясно още от обявлението, публикувано в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Парите за строежа на инсинератора се набавят чрез европейски фондове и заем от Европейската инвестиционна банка. Парите са разпределени както следва: 180 млн. лева от ЕС и 134 млн. лева заем, който ще се изплаща в продължение на 26 години от Столична община.

Проектът, за който продължаваме да говорим в бъдеще време, получи принципно одобрение от общинския съвет в далечната 2011 г.  През 2015 г. бе решено инсинераторът да се изгради на площадка в ТЕЦ София. Бе наета датска фирма, която да помогне с избора на конкретна технология. Консултациите струваха 1.5 млн. евро. Одобрената технология не бе приета безкритично. Стана ясно например, че изгарянето няма да е съвем безотпадно и че ще се отделя летлива пепел, която ще трябва да се събира и ще се транспортира за депониране в Германия, а това е допълнително оскъпяване. 

Междувременно край гара Яна бе изграден заводът за превръщане на битовите отпадъци на софиянци в гориво, известно като RDF. Там боклукът се събира, раздробява и изсушава, като преди това от него се отделят металите и други опасни вещества. Крайният продукт е твърдо гориво, което може да се използва за производство на топло- и електроенергия. София произвежда около 180 хил. тона RDF на година. В момента те се извозват до циментови заводи, където се изгарят, за което бюджетът на столицата плаща милиони всяка година. 

Кратко описание на проекта за изграждането на инсталация за горене на отпадъци на площадката на ТЕЦ „Сфия“ зад Централна гара:

Проектът е трета фаза на Интегрираната система на Столична община (СО) и включва изграждане на модерно съоръжение за оползотворяване на RDF-гориво, произведено в Завода за МБТ на отпадъци на СО (2ра фаза), и производство на топлинна и електрическа енергия. Произведената електроенергия ще се предоставя на националната електрическа мрежа, а топлинната енергия – на топлофикационна мрежа на територията на СО. Инсталацията е решение от типа „отпадъци за производство на енергия“ и е със следните предварителни условия: Количество RDF за оползотворяване: 180 000 t/год.; Обща разполагаемост на инсталацията: 8 000 h/год.; Калоричност на RDF: Номинална-13GJ/t, отклонение между 10GJ/t и 16GJ/t.

Проектът се състои от следните основни системи: • Бункер за съхранение RDF;

• Пещ (технология за изгаряне на подвижна скара с капацитет 22,5т/ч при 13MJ/kg);

• Котел (хоризонтален с пара с параметри: 100т/ч, 60 бара, 425°C);

• Обработка на димните газове (реактор, ръкавен филтър, кондензатор за димни газове);

• Комин-мокър 80 метров; • Турбина/генератор (за производство на електроенергия, брутно 21MWе);

• Производство на топлинна енергия с капацитет 55MWt;

• Топлинен акумулатор, капацитет за съхранение 230MWh; • Спомагателно оборудване (охладителна система, UPS, кранове и т.н.).

Инсталацията ще бъде разположена на площадка, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД, с обща строителна площ около 19 000 m2. В рамките на обособената площадка ще бъдат разположени основната производствено-административна сграда, приемно отделение, бункер за модифицирано гориво, склад за дънна пепел, резервоари за гориво за дизел-генератор и за амонячна вода, топлинен акумулатор, електронни везни и транспортна зона. За Инсталацията се предвижда да има съответен контрол и мониторинг на замърсяванията, на почвата, въздуха и водите.