Столична община с намерение за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия

sofia-municipality-logo
Столична община

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Средствата от заема са необходими за осигурявяне съфинансирането на проекта от Столична община.

– Предназначение на проекта: Изграждане на инсталация за когенерация на топлоенергия и електроенергия с цел осигуряване на максимално ефективно оползотворяване на RDF  горивото, произведено в Завод за МБТ на отпадъци, в съответствие с принципа на йерархията за управление на отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците, по-конкретно – оползотворяване за получаване на енергия.

– Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 67 000 000 евро.

– Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

– Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на „Топлофикация София“ ЕАД.

– Няма предвидено обезпечение по дълга.
 

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.02.2018 г. от 10,00 ч. в Зала № 5 на Столична община, ул. „Московска“ № 33.