Столична община почиства 278 речни участъци с обща дължина 130 км

perlovska-reka

В началото на май стартира Програмата за планово почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община. В нея са включени общо 278 бр. речни участъци с обща дължина 129 760 м. Стойността на дейностите по почистване, предвидени в Програмата, възлиза на 2 889 206 лв.
За изпълнение на Програмата общината е осигурила финансиране в размер на 2 000 000 лева, за оставащите 889 206 лв. се очаква като допълващо финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Почистването на речните корита е ежегодна превантивна дейност за предотвратяване на аварийни ситуации или наводнения на прилежащи терени и инженерна инфраструктура. Дейностите, които извършваме, са премахване на самораслата храстовидна растителност, паднали или с опасност да паднат в речното корито изсъхнали дървета, изземване и извозване на смесени, битови, строителни, едро- и дребногабаритни отпадъци, автомобилни гуми и др.

Към момента е създадена организация за почистване 39 броя участъци, включващи реките Перловска и Владайска в централната градска част, водостоците на „Софийски околовръстен път“, реки, дерета и канали в райони „Панчарево“, „Витоша“, „Нови Искър“ „Връбница“, „Надежда“ и др.

Плановата годишна програма се предвижда да приключи в края на месец ноември.