Ще намалеят ли изоставените автомобили в столицата?

repatrirane-na-avtomobili

Общинският съветник Борис Бонев внесе предложение за изменения в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, адресиращ сериозния проблем с множеството изоставени автомобили в града.

В него той предлага да бъдат значително съкратени дългите и усложнени процедури за премахване на изоставени автомобили от улиците, което не само би подобрило градската среда, ами и ще освободи значителен брой паркоместа. Предложението е внесено в Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи.

Едно от предложенията на общинския съветник е да се намали драстично срокът от изтичане на последния годишен технически преглед, след който съответното МПС се счита за излязло от употреба – от 2 години на 3 месеца.

„Изискването за изтичане на две години от валидността на последния технически преглед е прекалено дълъг. Освен това, то не съответства с разпоредбите на Закона за движението по пътищата, тъй като липсата на годишен технически преглед предпоставя и невъзможност за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Затова едно моторно превозно средство следва да бъде считано за изоставено и излязло от употреба от момента, в който то не е преминало успешно годишен технически преглед.“ – поясни Борис Бонев.


По данни на СДВР,за последните 14 години броят на регистрираните автомобили в София е нараснал с 52%. Въпреки това, този ръст не е съпътстван нито с разширение на градските територии, нито със строителството на паркинги или инфраструктура с капацитет, който да поеме мащабите на това увеличение.

Проблемът с паркирането отдавна не е само в центъра на града, той е осезаем и по кварталите. По думите на Бонев, една от причините за това е фактът, че автомобили, които очевидно отдавна са излезли от употреба, заемат значителен брой места.


В предложението си до компетентните министерства, независимият общински съветник предлага и съкращаване на срока за предизвестие за премахване на изоставени автомобили, излезли от употреба – от 3 месеца на 1 месец. „Смятам, че намаляването на този срок ще оптимизира допълнително процеса по премахването на тези автомобили от улиците и ще бъде стъпка към решаването на сериозния проблем с паркирането в кварталите.“ – разказа Борис Бонев от Спаси София.