Само с маска и спазване на 1.5 м дистанция на пазарите в София

zenski-pazar
Търговци на Женския пазар

Търговците на пазарите в София задължително трябва да носят маска или шлем, а директорите да направят нужната организация за спазване 1.5 м метра дистанция между постетители. Това нареди кметът на столицата Йорданка Фандъкова в нова заповед.

 В тържищата няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Директорите се задължават да проведат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, както и да осигурят необходимата вода, сапуни и дезинфектанти.

Освен за дистанцията между пазаруващите трябва да се създаде и контрол на входа на пазара по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора. Директорите на пазарите ще трябва всеки месец да докладват на зам.-кмета по финанси Дончо Барбалов за изпълнението на предпазните мерки.

Ето я и цялата заповед на Столична община:

Иа основание чл. 44. ал. 1, т. 1 и т. 4. и ал. 2. и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА). чл. 63. ат. 9. във връзка с ал. 4 от Закона за здравето (33). с цел
недопускане разпространението на COVID-I9 на територията на Столична община.
Изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари, следва да
предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация за спазване на въведените
със заповеди на министъра на здравеопазването, както и заповеди на директора на Столична регионална
здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да прилагат посочените по-долу мерки на
пазарните площадки:
1.1. По отношение на персоната:
1.1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, утвърден от министъра на
здравеопазването;
1.1.2. недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура,
кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
1.1.3. инструктаж на персоната за правилна хигиена на ръцете, съгласно инструкциите на
министъра на здравеопазването и осигу ряване на сапун и вода и дезинфектант:
1.1.4. създаване на организация, която да осигу ри физическа дистанция между лицата най-малко от
1.1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на
работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем. ръкавици и др.);
1.2. По отношение на пазарните площадки, освен мерките по т.1.1., да прилагат и следните
противоепидем ични мерки:
1.2.1. организиране информираността на продавачи и потребители, че при непосредствено
обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-матко от 1.5 метра е задължително използването на
защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без
защитна маска за лице или предпазен шлем. когато са осиглрени механични прегради от стъкло или друг
прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция:
1.2.2. спазване на дистанция от най-малко 1.5 м. разстояние между лица. на които се предоставят
съответните услуги, вкл. в помещенията и прилежащите към тях площи на открито:
1.2.3. осигуряване на дезинфектант на входа;
1.2.4. създаване на организация за контрол на входа на пазара по отношение броя на влизащите лица
с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция;
1.2.5. организиране информираността на продавачи и потребители, вкл. чрез поставяне на видно
място на информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на
ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на пазарната площадка, респ. в отделни
обекти на нейната територия.

 1. Изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари
  ежемесечно – в края на всеки месец, да предоставят на вниманието на зам.-кмета на направление
  Заповед за създаване на организация на общинските пазари и отмяна на Заповед № СОА20-РД09-
  1X17 19.05.2020 г. Заповедта се издава в I (един) екземпляр – за класиране в УАСО. и се насочва/изпраща.
  както е указано в документа.
  НАРЕЖДАМ :
  1.5 м.:
  „Финанси и здравеопазване“ доклад по повод предприето във връзка изпълнението на настоящата
  заповед.
  Настоящата заповед отменя Заповед № СОА20-РД09-1649/09.04.2020. доп. със Заповед № СОА20-
  РД09-1662/13.04.2020 г.. Заповед № СОА20-РД09-1689/16.04.2020 г. и Заповед № Ш А20-РД09-
  1817/19.05.2020 г.
  Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община, в Рубрика
  Чрез АИССО. заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община – за
  сведение, на началникът на сектор „Общинска полиция-СДВР‘- за сведение, на заместник-кмета на
  направление „Финанси и здравеопазване“ – за контрол, на зам.-кмета на направление ..Дигитализация.
  иновации и икономическо развитие“ – за публикуване.
  По електронен път, на официалната ел. поща или факс, заповедта да се изпрати на ..Пазари Изток”
  ЕАД, ..Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД. ..Пазари Юг“ ЕАД и ..Пазари Възраждане“ ЕАД. които
  не са реални участници в ЕОД- за изпълнение.