Разширяват метрото към Арена Армеец, Студентски град и кварталите след околовръстното шосе

метрополитен

Столична община продължава работата си по развитие на системата на метрополитена в града с проектиране на отклонения от съществуващите линии.

Предстои разширяване на метрото с отклонения към „Арена Армеец” и „Цариградско шосе”, към Студентски град, от Младост към кварталите северно от Околовръстния път в западна посока, продължение на метрото по бул. „Царица Йоана” до Околовръстния път. С тези разширения ще се съкрати времето за пътуване на жителите на града, ще се облекчи трафикът, ще се намали замърсяването на въздуха и ще се оптимизират разходите за градския транспорт. 

Това разширение изисква изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС в част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС. 
Изработено е задание за изменението на ОУП, което ще бъде представено и обсъдено по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.
Представянето на проекта за задание ще се проведе 31.05.2018 г. от 18:30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3. 

Мнения и предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районните администрации или по електронна поща, посочена в заповедите на кметовете по райони до 22.06.2018 год. включително.
Обществената дискусия по проекта за задание и постъпилите предложения ще се проведе в Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, на 28.06.2018 г. от 18:30 ч.
Заповедите на районните кметове за обсъждането може да видите на сайтовете на районите и СО.

Може да се запознаете със заданието и графичните материали тук:
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fоо%2FOO+NA+ZADANIE+ZA+IOUP%2FZadanie_IOUP_Komunik_transp_sistema.pdf