Разглеждат делото за режима за използване на фойерверки в столицата

заря-на-александър-невски

Върховният административен съд отмени решение по административно дело № 4439 от 2022 г. на Административен съд София-град и връща делото за ново разглеждане от друг състав. С решението на първоинстанционния съд е прогласена нищожността на разпоредбите на чл. 3а и чл. 3б от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.

Текстовете налагат забрана за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение от кмета на съответния район. Забраната не се прилага за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари. Съгласно разпоредбата на чл. 3б от наредбата кметът на района писмено отказва издаването на разрешение, когато посоченото място на използване на пиротехническите изделия попада на територията на междублокови пространства, при лоши метеорологични условия, както и в случаите на чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Върховните магистрати приемат, че решението на първоинстанционния съд е постановено в нарушение на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Общинският съвет има правомощия да приема разпоредби, които имат за цел да регулират обществените отношения по опазване и обезпечаване на обществения ред на територията на съответната община. Оспорените разпоредби са предвидени именно в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. От това следва, че общинският съвет не е излязъл извън правомощието си да предвиди правила, които имат за цел защита на обществения ред на територията на общината и спокойствието на населението й. Следователно, целта на оспорените разпоредби е да гарантира защитата на обществения ред на територията на Столична община и спокойствието на населението й, извън уредбата и случаите предвидени със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

В подкрепа на изложеното следва да се посочи и разяснението, дадено в Тълкувателно решение № 4/06.06.2008 г. на ВАС, че нарушение на обществения ред ще бъде налице когато се засягат обществени отношения, свързани с реда и спокойствието, със сигурността на гражданите.