Продължават метрото от метростанция „Витоша“ до Студентски град

metro-do-studentski-grad

На заседание на Специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав се прие предварителния проект на подробен устройствен план за продължението на метрото в гр. София от метростанция “Витоша“ до “Студентски град“ с три нови метростанции.

За насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт и намаляване на твърде високата степен на моторизация Столична община планира разширяването на мрежата на Софийския метрополитен с горепосочения участък. Дължината на новото трасе е приблизително 3 км като метростанциите по него са разположени на около километър една от друга. С проекта се предвиждат три нови метростанции – първата на бул. “Черни връх“ между ул. „проф. Марин Големинов“ и ул. “Димитър Манчев“, втората до ул. „проф. Георги Манев“ и ул. “Стефан Савов“ и третата на кръстовището на бул. “Симеоновско шосе“ и ул. “проф. Иван Странски“. Това разширение ще даде възможност за бъдещо проучване с цел продължаване на трасето на Софийския метрополитен и свързването му с другите видове масов градски релсов транспорт.

Разширяването на Втората метролиния от МС “Витоша“ до м. “Студентски град“ е от първостепенна важност за развитието, благоустрояването и обслужването на една от перспективните за развитие в инвестиционно и урбанистично отношение зони на гр. София. Чрез него ще се осигури удобна, бърза и качествена комуникационна връзка между центъра и южните територии на града – кв. “Кръстова вада“, кв.“Витоша“ и Студентски град.

Предвиждането на това трасе в градската структура е съобразено със съвременните принципи за изграждане на екологично устойчиви транспортни мрежи като осигурява интегрирана и бърза транспортна система, която способства за намаляването на пътуванията с автомобили. Реализацията му ще допринесе за осъществяването на мерки, свързани със стратегията за нисковъглеродно развитие на градските райони и смекчаване на въздействията върху изменението на климата.

Приемането на предварителния проект на ПУП е първата стъпка от процедурата по регулационното обезпечаване на новото разширение и резервирането на необходимия терен за неговата бъдеща реализация. Предстои окомплектоването на проекта с план-схеми на техническата инфраструктура и обявяването му по реда на Закона за устройство на територията.