Продължават действията на Столична община за спасяването на къщата на Гешов

kashtata-na-geshov

Проектът за подробен устройствен план, с който се изменя плана за регулация и застрояване за УПИ III-4, кв. 428, м. „ГГЦ Зони Г8 и Г10“ по плана на гр. София, район „Средец“, е съгласуван от Министъра на културата.

Одобряването на нов подробен устройствен план за имота е важна част от стъпките, които предприема Столична община, за спасяването на емблематичната сграда на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7. Сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение” и попада в обхвата на групова недвижима културна ценност „Жилищна зона „Център” /Ж-2/.

Съгласно предходния ПУП, одобрен през 2004 г. след съгласуване от НИПК, за имота е предвидено премахване на сградата – паметник на културата и ново свързано застрояване с предназначение хотел на седем етажа, във фасадата на което се маркира съществуващата сграда. Именно поради това доста „спорно“ решение относно начина на запазване на част от паметта на града от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издадена заповед № РА50-222/19.03.2020 г., с която е наредено служебно изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП). След дълги съдебни процедури заповедта на главния архитект на Столична община е потвърдена от Върховния административен съд. Изработен е проект за изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план, който предвижда запазване на съществуващата сграда. Запазват се и зелените площи в имота, без да се предвижда ново застрояване. Отреждането на имота е предвидено за детско заведение, каквото е било в продължение на десетки години, преди придобиването му от сегашния собственик.

Проектът за ПУП днес е изпратен в район „Средец“ за извършване на процедурите по съобщаването му на заинтересуваните лица, след което ще продължат действията по одобряването му. https://nag.sofia.bg/Pages/SinglePublication/EJwntqWwoo0%3d