Отпускат средства за обновление на комплекс „Червено знаме“

червено-знаме-басейн

1 000 000 лв. ще бъдат използвани за изготвяне на цялостен инвестиционен проект за основно обновление на Многофункционален спортен комплекс „Червено знаме“ във Facebook страницата си спортния министър в оставка Радостин Василев:

Скъпи приятели,

Днес със Заповед № РД-10-2/13.07.2022 г. издадох безсрочен спортен лиценз на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС).

Заповедта е издадена на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и чл. 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗФВС и въз основа на Протокол № 6 от 06.07.2022 г. от работата на Комисията по лицензиране и регистриране.

И още една добра новина за българския спорт от днес – Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговското дружество „Сердика спортни имоти“ ЕАД.

С предоставените средства в размер на 1 000 000 лв. ще се увеличи капиталът на дружеството.

Средствата ще бъдат използвани за изготвяне на цялостен инвестиционен проект за основно обновление на Многофункционален спортен комплекс „Червено знаме“, който към настоящия момент е в лошо техническо състояние, поради което не функционира по предназначение.

Отпуснатите финанси са поредната последователната стъпка за модернизиране на спортната инфраструктура в цялата страна.

В тази връзка още на 6 април бе издадена виза за проектиране за основно обновяване на комплекс „Червено знаме“ и сградния фонд към него.

Припомням ви, че през месец май бе възложено на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия – София да извърши конструктивно обследване /диагностика/ на сградния фонд в Спортен комплекс „Червено знаме“.

Експертното заключение е, че конструкцията на сградите и съоръженията е в добро състояние, позволяващо нормална експлоатация след извършване на възстановителни и укрепителни работи, и при необходимост усилване на конструктивни елементи и възли, определени след конструктивно обследване и след изготвяне на технически проект.