От утре: Ваксинирани срещу COVID-19 без маска на работните си места

От утре ваксинираните срещу COVID-19 служители може да не носят маска за лице на работните си места. Това разпореди министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, която влиза в сила от утре- 7 юли.

За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните си места. Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица – собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите.

Ето я и пълната заповед на министър Стойчо Кацаров:

За изменение на Заповед No РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена

със Заповед No РД-01-496/15.06.2021 г.

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 426 на Министерския
съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на
Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли
2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на
Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25
септември 2020 г., Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.,
Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение No 395 на
Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен
инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Изменям Заповед No РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед No РД-01-
496/15.06.2021 г., както следва:

  1. точка IIа се изменя така:

„IIа. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица,
които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски
или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат
изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите,
които са ваксинирани срещу COVID-19.“

  1. в т. IIб подт. 2 се заличава.
    II. Заповедта влиза в сила от 07.07.2021 г.
    III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на
    здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на
интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.