От утре – без „зелен сертификат“ при влизане в обществени сгради

От утре (10 март) посетителите на обществени места на закрито не трябва да представят „зелен сертификат“, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От утре отпада и ограничението за брой деца в група при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи.

Това е втората стъпка в плана за деескалация на противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за намаляване заболеваемостта в страната.

Изискването за зелен сертификат остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.

Планът предвижда след 20-ти март изискването за зелен сертификат да отпадне и за работещите в обектите с обществено значение при запазване на благоприятната тенденция в развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в страната.

Вижте пълната заповед на министъра на здравеопазването:

З А П О В Е Д
9.3.2022 г.
РД-01-125/ 09.03.2022

за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от
22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г.
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 826 на Министерския
съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет
от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение №
426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28
юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от
Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:

 1. В т. I от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991
  от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г.
  и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. се правят следните изменeния:
  а) В т. 7 думите „и не повече от 12 деца в група” се заличават.
  б) Точка 32а се отменя.
 2. Заповедта влиза в сила от 10.03.2022 г.
 3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
  здравеопазването.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
  страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд
  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  9.3.2022 г.


  ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА,
  Министър на здравеопазването