От четвъртък започва поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки в страната

antigenni-testove

От четвъртък, 24 февруари, по преценка на собствениците, управителите/организаторите на обекти/мероприятия, може в обекта/на събитието да се допускат посетители без изискване да предоставят зелен сертификат, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. Изискването за зелен сертификат остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение. Това пише в заповед на министъра на здравеопазването Асена Сербезова, издадена днес.  

От същата дата се допуска посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Пълният текст на заповедта може да се види

В доклада на главния държавен здравен инспектор е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, според който от 20 март да отпадне изискването за зелен сертификат в цялата страна при благоприятна тенденция в развитието на епидемичната обстановка, посочват от Министерство на здравеопазването.

Вижте пълният текст на заповедта:

З А П О В Е Д
22.2.2022 г.
РД-01-103/22.02.2022 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена
със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 826 на Министерския
съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет
от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение
№ 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от
28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение
от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. В Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от
2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г. се правят следните изменения и
допълнения:

 1. В т. I:
  а) в т. 7 думите „5 човека в помещение” се заменят с „12 деца в група”;
  б) точка 32 се изменя така:
  „32. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 може
  да не се прилагат при условие, че 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с
  мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от
  изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или
  изследване.”;
  в) създава се т. 32а:
  „32а. По преценка на ръководителя на обекта/организатора на мероприятието по т.
  32 може да бъде създадена организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието
  само на лица, които:
  а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи
  за ваксинация или за преболедуване или
  б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
  обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19
  или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено
  чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.”;
  г) точка 33 се изменя така:
  „33. Въведената противоепидемична мярка по т. 17, може да не се прилага и да се
  провежда присъствен учебен процес във висше училище, ако са изпълнени следните
  условия:
  а) 100% от служителите на висшето училище, които участват в присъственото
  обучение, са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от
  изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или
  изследване и
  б) създадена е необходимата организация за допускане на обучение в присъствена
  форма само на студенти, които:
  аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни
  документи за ваксинация или за преболедуване или
  бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
  обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19
  или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено
  чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.”;
  д) създава се т. 34:
  „34. Освен в случаите по т. 33 въведената противоепидемична мярка по т. 17 може да
  не се прилага и при изпълнение на следните условия:
  а) въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно
  провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както
  и смесване на групи;
  б) създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на
  помещенията;
  в) извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията,
  хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.”.
 2. В т. III думите „т. I, 32” се заменят с „т. I, 32 – 34”.
  II. Заповедта влиза в сила от 24.02.2022 г.
  III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
  здравеопазването.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
  страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд
  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  22.2.2022 г.
  X Проф. Асена Сербезова