Официално: Отварят ресторанти, образователни центрове, казина. Разрешават провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт/заповед/

restorant

От 1 март, между 6:00 ч. и 23:00 ч., се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки – бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април. Изискванията към обектите, които ще отворят на 1 март, са: да използват не повече от 50% от капацитета си, при настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.

Вижте пълната заповед на министъра на здравеопазването:

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския
съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен
здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от
26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г., както следва:

 1. Създава се т. 1з:
  „1з. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е се допуска
  провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици, които се обучават в
  специалните училища за ученици със сензорни увреждания.“.
 2. Точка 2 се отменя.
 3. Точка 4 се изменя така:
  „4. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни
  центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически
  лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни
  маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
 4. Точка 4а се отменя.
 5. Точка 6 се изменя така:
  „6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси,
  обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска
  при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване
  на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на
  ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
 6. Точка 11 се изменя така:
  „11. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от
  Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и
  нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече
  от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно
  време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в
  дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.“.
 7. Точка 11а се отменя.
 8. Точка 12 се изменя така:
  „12. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече
  от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и
  при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.“.
 9. Точка 14 се изменя така:
  „14. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически
  пътувания с организиран транспорт в чужбина.“.
 10. В т. 16 думите „и базари“ се заменят с „базари и изложения“.
  II. Заповедта влиза в сила от 1.03.2021 г.
  III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
  здравеопазването.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
  страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд
  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.