Обновяват сградата на Национален студентски дом

национален-студентски-дом

Сградата на Национален студентски дом, разположена на пл. „Народно събрание“ № 10, ще бъде обновена въз основа на инвестиционни проекти, финансирани по Програма „Културно наследство“ на Столична община.

За предвидените основен ремонт, реконструкция, консервационно-реставрационни работи и прилагане на мерки за енергийна ефективност вече е издадено и влязло в сила разрешение за строеж от главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

Сградата на Национален студентски дом, формираща рамката на пл. „Народно събрание и паметника на Цар Освободител, е построена в периода 1931 – 1933 г. по проект на арх. Станчо Белковски и арх. Иван Данчов. Сградата е първата по рода си клубна обществена сграда в България и съдържа голяма зала за кино, театър, концерти и др., камерна зала, зали за научна работа – читални, занимални, библиотека, канцеларии и др. Сградата е решена в духа на най-добрите традиции на българския модернизъм, със спокоен силует с хоризонтално членение, подчертан от лентовидните прозорци на етажите. Сградата притежава статут на декларирана единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“ и попада в територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Зона на исторически развилия се обществен градски център (А-1) в гр. София“.

Продължава реставрацията на сградата на банята в Овча Купел

Основната цел на Програма „Културно наследство“ е подкрепата на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности от категории „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение” за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството, а собствениците им се задължават в тригодишен срок да изпълнят необходимите ремонтни дейности.

Предстои провеждане на нова сесия за набиране на проектни предложения по Програма „Културно наследство“, като информацията за това ще бъде публикувана на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на останалите информационни канали на Столична община.