Нов регистрационен номер на автомобил – 50 лв. Да запазиш стария – 100 лв.

Гражданите които искат, вече могат да запазят стария регистрационен номер на автомобила си, ще може да направи това срещу 100 лв. Това реши днес на редовното си заседание Министерският съвет, като уточни, че запазването на номера може да стане само ако бъде прехвърлен на превозно средство от същата категория.

В много от държавите, регистрационния номер е притежание на лице или фирма, а в България табелите са собственост на Пътна полиция и при бракуване на автомобила трябва да бъдат върнати. Според днешното решение на Министерски съвет – за да запазиш стария номер ще трябва да платиш двойно – противно на всякаква логика.

Още по интересно е при така наречените ВИП номера.

За регистрационен номер с четири еднакви цифри ще се плаща по 300 лв., за да бъде запазен, въпреки че собственика е платил 1000 лв. за такъв. За регистрационен номер с комбинация от цифри, както и при избор на четири цифри по желание тарифата ще е 200 лв. Запазването на номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание е оценено на 1000 лв, а шофьорите вече са платили 7000 лв.

Ето и цялото решение на Министерски съвет:

Изменя се Тарифа № 4 за таксите, събирани в системата на МВР по Закона за държавните такси

Министерският съвет прие промени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

С „Преходни и заключителни разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.), в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е създаден нов чл. 145а, съгласно който преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.

С Постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 4 се изпълнява разпоредбата на чл. 145а, ал. 1 от ЗДвП, като в чл. 26 от „Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата“ досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2, в съответствие с която за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събират следните такси: 1. за регистрационен номер по ал. 1, т. 3 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер) – 300 лв.; 2. за регистрационен номер по ал. 1, т. 4 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание) – 200 лв.; за регистрационен номер по ал. 1, т. 5 (за право на ползване на табели е регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание) – 1000 лв.; за регистрационен номер извън случаите на ал. 1, т. 3,4 и 5 на чл. 26 от Тарифа№ 4 – 100 лв.