Населението на България се е стопило до 6,5 млн. души. Всеки четвърти живее в София

6,5 млн. души е населението на България според предварителната оценка, направена от Националния статистически институт. Оценката се основана на данните за броя на електронно преброилите се лица, на оперативна информация за списъците на преброените обекти и на оценка за очаквания брой обекти в участъците, които са останали без преброител.  Това стана ясно на пресконференция в Националния статистически институт, в която участваха председателят Сергей Цветарски и директорът на дирекция „Демографска и социална политика“ Магдалена Костова.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции през последните тридесет години – намаляване и застаряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси.  Спрямо предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 11 процента или 844 000 души. С изключение на София, където населението се увеличава, във всички останали области в страната броят на хората намалява. Най-значително е намалението в областите Видин, Добрич и Монтана, които са загубили около една четвърт от населението си, най-малко е в Пловдив, Варна и София област.  

74 на сто от хората у нас живеят в градовете. Общият брой на жилищата е близо 4,2 млн. Сградите се увеличават в градовете и намаляват в селата.

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души.
Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то
при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година.

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са
естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект –
и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.
Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53.0% от
общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната
миграция през периода.
Население по пол и възрастови групи
Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или
47.9% от населението на страната.
Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на
застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4
процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.
Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

 1. Разпределение на населението по възраст според преброяванията
  Възраст в
  навършени
  години
  1992 2001 2011 2021
  Общо 8 487 317 7 928 901 7 364 570 6 520 314
  0 – 17 1 993 983 1 536 284 1 186 910 1 033 701
  18 – 64 5 278 884 5 063 361 4 816 263 3 930 441
  65+ 1 214 450 1 329 256 1 361 397 1 556 172

Териториално разпределение на населението
Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 –
села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25.7%, или 1 677 139 души.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с
население 1 480 хил. души.
Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във
всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив
(8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е
регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.