Футболният „Левски“ с 2 милиона лева дълг данък сгради и такса смет. Столичният общински съвет ще го разсрочва

kozirka-na-gerena

Столичният общински съвет вкара в дневния ред за заседанието си този четвъртък предложението на футболен клуб „Левски“, за разсрочване на публични общински вземания за местен данък.

Още през 2022 година от Столичната община е издаден ревизионен акт за дължима сума от 2 097 638.97 лв. дължим местен данък за периода 01.01.2016 г – 31.12.2020 г.

Ето и пълния доклад на Иван Василев – заместник-кмет по финанси на София, който общинарите ще разглеждат на заседанието си този четвъртък:

до
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
ОТ ИВАН РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за
местен данък върху недвижимите имоти в размер на 100 000 лв. за срок над
една година и за местна такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-
голям от една година на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД, ЕИК
121660936, на основание чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал.5 от ЗМДТ
Във връзка с депозирано искане рег. № СОА24-НЦ62-85/29.01.2024 г. по
регистъра на Столична община от „ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСК“ АД,
ЕИК 121660936, касаещо разсрочване заплащането на задължения по издаден
Ревизионен акт с рег. № СФД22-РД77-94/04.08.2022 г. от органи по приходите
при Столична общинска администрация, за периода: 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.,
общо в размер на 2097 638.97 лв. (два милиона деветдесет и седем хиляди
шестстотин тридесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки), в т.ч.
главница в размер на 1369 519.58 лв. (един милион триста шестдесет и девет
хиляди петстотин и деветнадесет лева и петдесет и осем стотинки) и лихви в
размер на 728 119.39 лв. (седемстотин двадесет и осем хиляди сто и
деветнадесет лева и тридесет и девет стотинки), дължими за недвижим
нежилищен имот, находящ се на територията на Столична община, район
Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Ви предлагам да се пристъпи към процедура за
разсрочване на установените задължения на основание чл. 4, ал.7 и чл. 9а, ал.5 от
ЗМДТ
Обръщам Ви внимание, че в случая става въпрос за акционерно дружеств
„Професионален футболен клуб Левски“ учредено през м. април 1998 г., коет
осъществява спортна дейност по ръководство и администриране на
представителен мъжки отбор и различни формации на детско-юношеската
школа на клуба от подготвителни групи до юноши старша възраст,
организация на участия на отборите в първенства на БФС и УЕФА, kakmo u
стопанисване на спортната база на cmagдион „Георги Аспарухов“. Но, поради
това, че ПФК „Левски“ АД не разполага с налични парични средства, които могат
да покрият горецитираното задължение еднократно, тъй kamo, същевременно
клубът има и други текущи ежемесечни задължения, неплащането на koumo
може да доведе до затрудняване на дейността, касаеща неговото нормално
функциониране, kamo с най-голям дял са задълженията към персонала, следвани
от тези към доставчици на стоки и услуги, свързани с основната му дейност.
Всичко изброено, не позволява заплащането на дължимото да се случи наведнъж,
Въпреки желанието на ръководството на ПФК „Левски“ АД и признаването на
горните установени публични общински вземания, които смятат,
затрудненията са временни и при разсрочване на задължението ще успеят да се
издължат и освен това да заплащат в срок текущите си задължения. Понеже, в
резулат на положените усилия на дружеството, от м. март 2023 г. се изплаща
към НАП сума в размер на 30% от всички негови плащания към контрагенти и се
погасяват в срок всички текущи задължения, както и са погасени голяма част
от просрочените задължения към други контрагенти, като част от тях се
предоговорени и продържават да се изплащат в срок.
да се изплащат в срок.
Към молбата на „Професионален футболен клуб Левски“ АД е приложен
проект на погасителен план за разсрочено плащане на публичните общински
вземания, за сpok om 3 (mpu) години, със съответната дата на падеж на всяка
една от годините, с начало 31.01.2024 г. до 31.12.2026 г.